Tủ phân phối 1000A (DC 1000A)

Phân phối các dòng tải lớn thành các nhóm phụ tải riêng biệt.

Ghép nối từ 2 nguồn độc lập.

Cách điện giữa các thành phần (theo chuẩn form 3b, 4b).

Đạt tiêu chuẩn quốc tế IEC 64039-2.

Độ kín đạt tiêu chuẩn IP20.

Danh mục: